نکات تربیتی

آن کس که برای خدا کار کند  ، نه خسته می شود و نه ناامید

وقتی دیگران را به تربیت می رسانیم باید به جزر و مد روحشان تو جه شود .

با خدا باش پادشاهی کن ، بی خدا باش هرچه خواهی کن .

آن کس که اول است بهتر نیست  ، آن کس  که بهتر است  اول است .

هر انسان دو آموزگار دارد

یکی روزگار  ، عمر می گیرد و می آموزد

  دیگری آموزگار  ، عمر می دهد و می آموزد

     نقل از (( http://amooz2.blogfa.com/cat-8.aspx

[ جمعه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 21:16 ] [ م.م ]

[ ]